Het Perron

Schoolgids 2018-2019


Download schoolgidsSchoolgids 2018-2019

Welkomstwoord

Welkomstwoord

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,
Dit is de schoolgids van CSV Het Perron voor het schooljaar 2018-2019. In deze gids staat de belangrijkste informatie over de gang van zaken op onze school voor Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO) en Praktijkonderwijs (PrO).

Zo vindt u informatie over de schoolorganisatie en het onderwijs. Daarnaast treft u praktische informatie aan over lestijden, contactmogelijkheden en schoolregels.

Op Het Perron wordt beroepsonderwijs gegeven voor leerlingen en studenten van 12 jaar tot en met beroepskwalificatie: Spoor 1 is het VMBO en spoor 2 is het MBO. Het is onze ambitie om kwalitatief en aantrekkelijk beroepsonderwijs in Veenendaal te realiseren. Onze leerlingen kunnen zonder onderbreking in een doorlopende leerroute een mbo-opleiding op niveau 2 behalen op Het Perron. Tevens kunnen een aantal opleidingen op niveau 3 en 4 op Het Perron afgesloten worden. Voor die leerlingen waar het VMBO een te grote uitdaging voor is, biedt Spoor 1 Praktijkonderwijs aan.

Deze schoolgids staat op onze website, www.de-csv.nl. Bij veel onderwerpen zullen wij verwijzen naar uitgebreidere informatie elders op deze site. U vindt er ook het laatste nieuws en informatie over actuele zaken. Zijn er nog vragen na het lezen van deze schoolgids? Stel ze gerust. Wij helpen u graag verder. Wij wensen iedereen een gezellig en succesvol schooljaar toe!

Namens de schoolleiding van CSV Het Perron,
M. Bosch, directeur Het Perron

1. De school

1.1 Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
CSV Het Perron maakt deel uit van de Stichting voor Christelijk Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden (COG). Het College van Bestuur, onder voorzitterschap van de heer J.J. van Dijk, vormt het bevoegd gezag van de stichting en voert haar taken uit onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Het adres van het bestuur is:
Postbus 78
6710 BB Ede

1.2 Organisatie

CSV Het Perron is een Christelijke scholengemeenschap voor VMBO en Praktijkonderwijs. Onze school heeft ongeveer 1150 leerlingen en circa 180 medewerkers. Een deel van de medewerkers is werkzaam binnen het management en stafafdelingen. Het grootste deel van de medewerkers zijn docenten en onderwijsassistenten. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderwijsproces en werken samen in kernteams. Een kernteam is verantwoordelijk voor het onderwijs en begeleiding van een bepaalde groep leerlingen. De kernteams worden aangestuurd door een afdelingsleider. De afdelingsleiders vormen samen met de directie het Managementteam.

Directie

Directeur Het Perron: mevrouw M. J. Bosch

Locatiedirecteur CSV: de heer D. Diepeveen

Secretariaat: mevrouw E. Huibers

Afdelingsleiders

Leerjaar 1 en 2 BBL en KBL: de heer H. van der Horst

TL+ (alle leerjaren) en Bovenbouw Techniek: mevrouw G.W. van den Elsen

Leerjaar 3 en 4 Zorg en Welzijn/

Economie en Ondernemen: mevrouw G.R. van Barneveld

Afdeling Praktijkonderwijs: de heer P. van der Lee

Coördinatoren

Onderwijs Service Centrum: de heer G.H. Witteveen

Overstag: de heer W.J. den Ouden

ICT: de heer J. Bokhorst en mevrouw A. Kraijnbrink

LOB (Loopbaanoriëntatie en begeleiding): de heer W. Hootsen en mevrouw M. Sassmannshausen

Facilitaire zaken: de heer E. van Schaik en mevrouw E. Huibers

1.3 Grondslag, visie, missie en waarden

Onze grondslag
CSV Het Perron is een christelijke scholengemeenschap. Ons onderwijs is in lijn met de grondslag van COG geïnspireerd door de bijbelse verhalen en de daarin voorkomende waarden; zoals respectvol met elkaar omgaan, rechtvaardigheid, vertrouwen en willen luisteren naar andersdenkenden. De school staat open voor iedereen. Van de leerlingen en de ouder(s)/verzorger(s) verwachten wij dat zij het christelijke karakter van onze school respecteren.

Onze visie
CSV Het Perron is een innovatieve en betrokken leergemeenschap voor vmbo en praktijkonderwijs met een christelijke identiteit, waar leerlingen worden begeleid naar zelfstandige, verantwoordelijke burgers die goed kunnen functioneren in de samenleving.

Onze missie
Leren en werken in een levensechte en mensgerichte omgeving met ruimte voor oriëntatie, kennis, vakmanschap en persoonlijke ontwikkeling.

Onze waarden
Veiligheid, respect, samenwerken en saamhorigheid. Onze waarden zijn concreet uitgewerkt in de regels voor een leefbare school.

1.4 Privacy

We houden op school gegevens bij van de leerlingen en hun gezinssituatie. We hebben die informatie nodig om de schoolvorderingen te volgen, om bij problemen te kunnen reageren en voor de begeleiding. U kunt er op rekenen dat we zorgvuldig met deze gegevens omgaan.

Privacy reglement

 

1.5 Klachtenregeling

Bent u ontevreden over iets of iemand binnen de school, neem dan contact op met de mentor, afdelingsleider of directie. Wilt u uw klacht niet aan deze personen kenbaar maken, dan kunt u bij onze officieel aangestelde interne contactpersonen terecht. Is het volgens u of de vertrouwenspersoon nodig, dan kan hij u doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.

Aan de leerlingen wordt een folder verstrekt, met informatie over seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie. De namen van de contactpersonen waar leerlingen terecht kunnen, zijn hierin vermeld.

Interne contactpersonen

Mevrouw A.G. Smit

Mevrouw G. Grasmeijer

De heer R. Kooistra

Externe vertrouwenspersoon

De heer drs. C.J. Gaakeer

Livingstonestraat 40

3772 KJ Barneveld

Tel. (0342) 42 40 93

Een klacht zal, na overleg met hem, worden doorverwezen naar de landelijke klachtencommissie.

Inspectie van het Onderwijs

Postbus 2730

3500 GS Utrecht

Tel. (088) 669 60 60

website: www.onderwijsinspectie.nl

folder vertrouwenspersonen

2. Het onderwijs op CSV Het Perron

2.1 Het VMBO

CSV Het Perron biedt de volgende leerwegen aan:

 • basisberoepsgerichte leerweg
 • kaderberoepsgerichte leerweg
 • TL+ (gemengd/theoretische leerweg)

In alle leerwegen is leerwegondersteuning (LWOO) mogelijk. Het LWOO is bedoeld voor leerlingen van wie verwacht wordt dat ze extra zorg nodig hebben om een diploma te behalen voor één van de leerwegen. Het is dus zelf geen leerweg. Leerlingen die eventueel voor LWOO in aanmerking komen, worden getest. De resultaten, samen met het onderwijskundig rapport van de basisschool, worden voorgelegd aan de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL), die beslist over toelating tot het LWOO.

De onderbouw

csv2-79

De eerste twee jaar bij CSV Het Perron is de onderbouw. In de onderbouw is veel afwisseling tussen theorie en praktijk. In het leerhuis volgen de leerlingen de algemene vakken, zoals Nederlands, Engels, wiskunde, mens en maatschappij. In het leerhuis krijgen leerlingen instructie in de instructieruimte. Daarna wordt de leerstof in het leerhuis onder begeleiding van docenten verder verwerkt. Leerlingen die extra uitleg nodig hebben krijgen dat in het leerhuis, terwijl andere leerlingen zelfstandig werken. De praktische vakken volgen de leerlingen in speciale praktijkruimtes. De praktische vakken zijn:

 • Technas (techniek en natuurkunde)
 • Biozorg (biologie en verzorging)
 • Beeldende vorming (handvaardigheid, tekenen en drama)
 • Bewegingsonderwijs

Aan het eind van het tweede leerjaar kiezen de leerlingen, op basis van een advies, definitief voor één van de profielen in de bovenbouw.

De bovenbouw
In de bovenbouw zijn er vijf verschillende profielen:
• Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
• Produceren, Installeren en Energie (PIE)
• Mobiliteit en Transport (M&T)
• Economie en Ondernemen (E&O)
• Zorg en Welzijn (Z&W)

csv2-3

csv-95

csv-118

  

csv2-129

CSV3-24

   

     

De leerlingen volgen de algemene vakken in het leerhuis en de praktische vakken in de leerwerkhuizen. In de bovenbouw gaan alle leerlingen op beroepsstage. De wijze waarop kan variëren per afdeling.

2.2 Het PraktijkOnderwijs

csv2-46

 

Je bent 12 tot 18 jaar en je bent op weg naar een zelfstandige plek in de maatschappij. Daarbij heb je goede begeleiding nodig. In ons Praktijkonderwijs staat jouw persoonlijke ontwikkeling centraal. Het praktijkonderwijs richt zich op de individuele leerling en maakt voor elke leerling een individueel ontwikkelingsplan. In dit plan staat wat de leerling gaat doen om zich voor te bereiden op zijn eigen toekomst. Dit gebeurt aan de hand van de thema’s wonen, werken, vrije tijd en burgerschap.

Naast de algemene vakken zoals taal, rekenen, en lichamelijke opvoeding krijgen leerlingen van het praktijkonderwijs ook vakken die speciaal gericht zijn op beroepen die zij later kunnen beoefenen.
CSV Het Perron biedt de praktijkrichtingen Groen, Techniek, Zorg en Welzijn of Winkel, Horeca en Logistiek. In goed overleg wordt er een stageplaats gezocht.
De school bereidt je voor op wonen, werken en invulling van vrije tijd als een actief burger in de maatschappij. Praktijkonderwijs is eindonderwijs en niet vrijblijvend, je komt naar Het Perron om te leren en je te ontwikkelen. Kansen op een baan worden daardoor groter. Tijdens de stages is er intensieve stagebegeleiding.
De lessen voor Logistiek worden op Het Laadperron gevolgd.

meer informatie

2.3 Startkwalificatie niveau 2 MBO op het VMBO (VMR)

CSV Het Perron biedt in samenwerking met ROC A12, leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg de mogelijkheid om op CSV Het Perron hun MBO diploma niveau 2 te halen. In dit VMR traject is de bovenbouw van het VMBO samengevoegd met een MBO opleiding niveau 2. Overstappen naar het ROC is dus voor deze leerlingen niet meer nodig. Een gemengd team van CSV en ROC A12 docenten zorgt ervoor dat de leerlingen naar het MBO-diploma worden toe geleid.
Binnen VMR blijft het mogelijk om het VMBO met een diploma af te sluiten.
CSV Het Perron biedt de volgende VMR trajecten aan:

 • Helpende Zorg en Welzijn
 • Kok
 • Verkoper
 • Autotechnicus
 • Bedrijfsautotechnicus
 • Metaaltechniek

2.4 Kwalificatie niveau 1 op het VMBO/PrO

PrO-leerlingen die het aan kunnen hebben op CSV Het Perron de mogelijkheid een MBO kwalificatie op niveau 1 te behalen. Vanaf het derde leerjaar volgen deze leerlingen een daarop afgestemd onderwijsprogramma (VM1).

2.5 Overgangsnormen

De overgangsnormen worden in een aparte brochure in het najaar van 2018 aan de leerlingen verstrekt en worden dan ook op de website www.de-csv.nl geplaatst.

2.6 Examens

Het VMBO wordt afgesloten met een examen. Dit examen bestaat uit een schoolexamen en een (landelijk) centraal examen. De schoolexamens zijn verspreid over de leerjaren drie en vier. Het centraal examen wordt afgenomen gedurende de laatste periode van leerjaar vier. Aan alle derde klas leerlingen wordt uiterlijk voor 1 oktober het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting verstrekt. Beide documenten worden ook op de website geplaatst.

2.7 Maatschappelijke stages

Alle scholieren zijn verplicht om een maatschappelijke stage te doen. Het doel van de maatschappelijke stage is om leerlingen te laten kennismaken met vrijwilligerswerk in de breedste zin van het woord, passend bij de interessesfeer van de leerling. In leerjaar 3 krijgen de leerlingen met deze maatschappelijke stage te maken. Zij gaan dan 20 uur individueel op stage buiten de school. Dit kan een zelf gekozen organisatie/stichting of activiteit zijn. Deze 20 uur moet dan in de vrije tijd worden gedaan.

CSV Het Perron biedt ook via de ELO vacatures aan waarvoor leerlingen zich kunnen melden. Dit kunnen activiteiten zijn binnen de schooltijden, zoals o.a. de samenwerking met basisscholen, ouderencentra, Veilig Verkeer Nederland, sportclubs en allerlei organisaties waar wij als school contact mee hebben. Maatschappelijk stage is een belangrijk onderdeel waarin we leerlingen laten ervaren hoe het is om je als vrijwilliger in te zetten.

3. Begeleiding en zorg

3.1 Passend Onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met Passend Onderwijs kunnen zoveel mogelijk leerlingen regulier onderwijs volgen.
Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, moest u voorheen vaak zelf op zoek naar een passende school. Sinds de invoering van de wet Passend Onderwijs (2014) hebben scholen zorgplicht, dit houdt in dat ze een passende onderwijsplek moeten bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
CSV Het Perron kan heel veel kinderen zo’n plek bieden, maar sommige leerlingen komen beter tot hun recht in het speciaal onderwijs. Als dat zo is, dan helpt CSV Het Perron u om een passende plek voor uw kind te vinden. In het SchoolOndersteuningsProfiel is te vinden aan welke kinderen wij een passende onderwijsplek kunnen bieden.

Schoolondersteuningsprofiel

3.2 Begeleiding

CSV Het Perron biedt leerlingen verschillende vormen van begeleiding: leerprocesgerichte begeleiding, keuzebegeleiding en sociaalemotionele begeleiding.
Op onze school heeft elke leerling een mentor. De mentor begeleidt de leerling en heeft de directe zorg voor de leerling. De mentor is de schakel tussen de ouder(s)/verzorger(s) en de school. In het eerste leerjaar komt de mentor op huisbezoek. Tijdens dit bezoek wordt gesproken over de leerling en de school. Wanneer er aanleiding voor is worden ouder(s)/verzorger(s) ook in de andere leerjaren bezocht door de mentor. Voor de huisbezoeken wordt van tevoren een afspraak gemaakt.

Indien een leerling ondersteuning nodig heeft of werk in moet halen kan hij voor vakgerichte hulp een beroep doen op zijn docenten.

Dit kan tijdens de volgende blokken:

Leerjaar 1 en 2 dinsdag blok 1

Leerjaar 3 en 4 n.t.b.

Tijdens hun schoolloopbaan en aan het eind van de opleiding moeten onze leerlingen een aantal keuzes maken. Onder andere de lessen loopbaanoriëntatie (LOB), bedrijfsexcursies, stages en voorlichtingsbijeenkomsten ondersteunen de leerlingen bij het maken van hun keuzes. De coördinatoren LOB ondersteunen de mentoren in het proces van studie- en keuzebegeleiding.

3.3 Zorgspecialisten

Voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften is er per leerjaar of leer(werk)huisteam een zorgspecialist beschikbaar. De zorgspecialist helpt de docenten om hun aanpak af te stemmen op wat deze leerlingen nodig hebben en werkt nauw samen met de deskundigen van het OSC en de ambulant begeleiders uit het Speciaal onderwijs.

3.4 Zorg Advies Team

Voor een beter begrip van leer- of gedragsproblemen is het soms verstandig met verschillende hulpverleners te overleggen. Dat doen wij binnen het Zorg Advies Team (ZAT). Het ZAT bestaat uit vertegenwoordigers van CSV Het Perron, de afdeling Leerplicht van de gemeente Veenendaal, het CJG en de GGD. Afhankelijk van de problematiek van de leerling worden soms ook vertegenwoordigers van andere organisaties uitgenodigd. Met name als die al bij de begeleiding van de leerling betrokken zijn.

3.5 Opvangvoorzieningen

CSV Het Perron werkt samen met de andere Veenendaalse VO-scholen in het samenwerkingsverband ‘Passend Onderwijs’. Ook de scholen voor voortgezet onderwijs in Barneveld maken hier deel van uit. Het samenwerkingsverband heeft twee verschillende opvangvoorzieningen:

Overstag
Soms is het nodig om een korte onderbreking in te lassen in de schoolloopbaan door een leerling een time-out te geven. Leerlingen kunnen voor een periode van zes weken op Overstag worden geplaatst. Zo nodig kan deze periode met nog eens zes weken worden verlengd. Dit biedt de school en de leerling (en ouder(s)/verzorger(s)) een rustpauze en de mogelijkheid om na te denken over de toekomst en te werken aan het verdere school functioneren. Vaak lukt het om leerlingen na een periode op Overstag een nieuwe start te laten maken op de CSV Het Perron. Als dit niet mogelijk is, dan zoekt Overstag een andere plek voor de leerling.

Aan de slag
Het Aan de Slag project is voor leerlingen van 15 jaar en ouder. Bij Aan de Slag worden ze begeleid naar een baan. Aan de Slag is een samenwerking tussen CSV Het Perron, gemeente Veenendaal en IW4.

3.6 Externe hulpverlening

Ouder(s)/verzorger(s) en/of leerlingen kunnen rechtstreeks contact opnemen met buitenschoolse hulpinstanties, wanneer zich problemen voordoen die al dan niet betrekking hebben op de school.

3.7 Schoolarts

In het tweede leerjaar krijgen alle leerlingen een onderzoek/gesprek met een GGD-arts.

4. Het dagelijkse schoolleven

4.1 Lestijden

Het Perron is elke dag open vanaf 7.30 uur. Voor de bovenbouw en PrO beginnen de lessen om 8.00 uur en voor de onderbouw om 8.25 uur. De laatste lessen zijn afgelopen om 16.15 uur.

Lesuitval wordt zoveel mogelijk voorkomen. Lessen van zieke docenten worden zoveel mogelijk vervangen door collega’s. Hoewel alle docenten aan dit invalsysteem meewerken, is het niet altijd te voorkomen dat leerlingen een blok vrij krijgen. Tijdens dit blok kunnen ze op het pauzeplein huiswerk maken. Uitval van lessen en roosterwijzigingen worden zo snel mogelijk op de website en via monitors in het atrium bekend gemaakt. Leerlingen mogen bij een tussenuur de school (of het schoolplein) niet verlaten. Er wordt geen vrijstelling gegeven voor ‘bijbaantjes’ etc. wanneer er roosterwijzigingen of wijzigingen in andere schoolactiviteiten (stages, terugkomuren) plaatsvinden. Het lesrooster wordt op de eerste schooldag aan de leerlingen uitgereikt. Roosterwijzigingen staan op de website van CSV Het Perron en zijn in Magister terug te vinden. Alle leerlingen raden wij aan om vóór het begin van een schooldag de roosterwijzigingen te bekijken.

Onderbouw Bovenbouw/PrO
 Blok 1 08.25-09.45 08.00-09.20
 Pauze  09.45-10.00 09.20-09.35
Blok 2  10.00-11.20 09.35-10.55
Pauze 11.20-11.35 10.55-11.10
Blok 3 11.35-12.55 11.10-12.30
Pauze 12.55-13.20 12.30-12.55
Blok 4 13.20-14.40 12.55-14.15
Pauze 14.40-14.55 14.15-14.30
Blok 5 14.55-16.15 14.30-15.50

4.2 Ziek melden

Wanneer een leerling ziek is wordt van de ouder/verzorger verwacht dit telefonisch door te geven aan het meldpunt (vanaf 7.30 uur, maar uiterlijk voor aanvang van het eerste lesuur). Wanneer een leerling zonder reden afwezig is, neemt het meldpunt nog dezelfde dag contact op met de ouders/verzorgers.

Contactgegevens meldpunt
Onderbouw: (0318) 50 96 08
Bovenbouw en praktijkonderwijs: (0318) 50 96 09

Betermelden
Als de leerling weer op school komt, dienen de ouder(s)/verzorger(s) de leerling beter te melden.

4.3 Te laat komen en absentie

Op CSV Het Perron is een meldpunt voor onderbouwleerlingen en een meldpunt voor bovenbouwleerlingen. Op het meldpunt kunnen docenten en leerlingen terecht met allerlei vragen. Op het meldpunt worden ook zaken afgehandeld als spijbelen, te laat komen en verwijdering uit de les.

Bij te laat komen meldt de leerling zich bij het meldpunt. De volgende ochtend een half uur voor aanvang van het eerste lesblok haalt de leerling de verloren tijd in bij het meldpunt. Begint de leerling niet op het eerste blok dan wordt deze tijd aangepast. Is de leerling meer dan 20 minuten te laat, dan moet deze één blok inhalen. Dit wordt geregeld met de docent waarbij de leerling (een gedeelte van) de les heeft gemist.

Afspraken met de tandarts, orthodontist e.d. moeten zoveel mogelijk buiten de schooltijden worden gemaakt. Als een leerling toch onder de lestijden een dergelijk bezoek moet afleggen, dan kan dat alleen als een briefje van ouder(s)/verzorger(s) ingeleverd wordt.
Afsprakenkaarten worden niet geaccepteerd. Bij absentie wordt zo spoedig mogelijk een (telefonisch) berichtje van de ouder(s)/ verzorger(s) van de leerling verwacht.
Voor bijzonder verlof, bijvoorbeeld in verband met familieomstandigheden, moet de ouder/verzorger een schriftelijke aanvraag doen bij de afdelingsleider.
Als een leerling tijdens de lesdag ziek wordt en onmogelijk verdere lessen kan volgen, moet hij zich afmelden bij het meldpunt. De meldpuntfunctionaris geeft een briefje mee, dat ondertekend door de ouder(s)/verzorger(s), ingeleverd wordt als de leerling weer op school komt. Als de leerling de volgende dag nog niet op school komt, wordt bericht verwacht. Absentie, geoorloofd en ongeoorloofd, wordt per periode geregistreerd en afgedrukt op het cijferrapport en is inzichtelijk via Magister.

4.4 Bestrijding schoolverzuim

Om schoolverzuim tegen te gaan, houdt CSV Het Perron in de eerste plaats het verzuim van leerlingen nauwgezet bij in het leerlingvolgsysteem Magister. Daarnaast hanteren we het protocol ziekteverzuim van de GGD Midden Nederland. Dit houdt in dat leerlingen die te vaak vanwege ziekte de lessen verzuimen, worden doorverwezen naar de schoolarts. Lijkt er voor het verzuim geen goede reden te zijn, dan kan de schoolarts de leerplichtambtenaar inschakelen. De leerplichtambtenaar houdt spreekuur op CSV Het Perron. Leerlingen die te makkelijk verzuimen worden door de afdelingsleiders voor het spreekuur van de leerplichtambtenaar aangemeld. De leerplichtambtenaar voert een preventief gesprek met de leerlingen. Afhankelijk van wat er aan de hand is kan de leerplichtambtenaar een rol spelen bij verwijzing naar hulpverlening, advies uitbrengen aan de afdelingsleiders over de aanpak van het verzuimprobleem en/of een waarschuwingsbrief schrijven aan leerling en/of ouder(s)/verzorger(s).

4.5 Verwijdering uit de les/wangedrag

Indien een leerling door een docent uit de les wordt verwijderd, krijgt de leerling een formulier mee, met daarop vermeld het tijdstip van vertrek uit de klas. De leerling gaat met dit formulier naar het meldpunt. Na afloop van de les meldt de leerling zich weer met het formulier bij de docent, die hem of haar uit de les heeft gestuurd. Wangedrag zoals geweld, bedreiging, diefstal en andere ernstige zaken, kan ertoe leiden dat een leerling geschorst of zelfs verwijderd wordt van school. Bij beschadiging, vernieling of verlies van eigendommen van de school zal/zullen de betrokken leerling(en) en de ouder(s)/verzorger(s) daarop worden aangesproken.

4.6 Ongevallen en eerste hulp

Ondanks allerlei veiligheidsmaatregelen kunnen er ongevallen voorkomen. De conciërges van Het Perron zijn bevoegd tot het verlenen van eerste hulp. Zij zijn altijd het eerste aanspreekpunt en nemen ook eventuele verdere maatregelen.
Bij een (brand)alarm zorgen de BedrijfsHulpverleners (BHV-ers) voor ontruiming van het gebouw.

4.7 Verzekering en aansprakelijkheid

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.

5. Een leefbare school

5.1 Schoolregels

Op Het Perron streven wij ernaar, dat iedereen zich binnen en buiten het schoolgebouw prettig en veilig voelt. Naast de gangbare fatsoensregels houden wij ons aan afspraken over aanwezig zijn, op tijd komen, gedrag in de klas, huiswerk maken, werk inleveren, gemiste lessen inhalen, enz. Wie zich niet aan die regels houdt, wordt daarop aangesproken. De volgende hoofdregels gelden voor leerlingen CSV Het Perron, studenten ROC A12 en alle medewerkers.

Respecteer elkaar
Niet pesten of ruziemaken, van elkaars spullen afblijven, niet discrimineren, houd je aan afspraken, wees beleefd.

Respecteer jezelf
Geen grof taalgebruik, geen gebruik van drugs, wapens of alcohol, op tijd komen, niet spijbelen.

Respecteer je omgeving
Geen rommel maken in en om het gebouw, niets kapot maken.

Wees vriendelijk voor elkaar
Help elkaar, wees vriendelijk en gastvrij.

Naast deze hoofdregels hebben wij ook een aantal regels die ervoor zorgen dat de dagelijkse gang van zaken op een goede manier verloopt. Deze regels zijn hier te vinden.

5.2 Gedragscode voor ouder(s)/verzorger(s)

Veiligheid op school vinden we allemaal belangrijk. Een school kan daarom niet zonder afspraken. Voor leerlingen hebben wij schoolregels en voor personeelsleden is een gedragscode opgesteld. Leerlingen zijn gebaat bij een goede samenwerking tussen de school en hun ouder(s)/verzorger(s). Om duidelijkheid te verschaffen over wat wij van ouder(s)/verzorger(s) verwachten is ook voor ouder(s)/verzorger(s) een gedragscode opgesteld. Het naleven van deze afspraken door leerlingen, personeelsleden en ouder(s)/verzorger(s) zal leiden tot een veilig en prettig schoolklimaat voor iedereen.

gedragscode voor ouder(s)/verzorger(s)

5.3 Anti-agressieprotocol

Het Perron wordt ervaren als een veilige school. In tevredenheidsenquêtes geven leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) de school een 7,7 of hoger voor de veiligheid. Het veiligheidsgevoel bij medewerkers scoort ook voldoende. Voor alle bij de school betrokken groepen (leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers) zijn gedragscodes opgesteld. Verder zijn er duidelijke schoolregels en hanteert de school een pestprotocol. Om het schoolveiligheidsbeleid verder te versterken is ook een goed anti-agressieprotocol nodig. In dit protocol wordt duidelijk vastgelegd hoe wordt gehandeld in het geval er sprake is van agressie en geweld. Dit protocol is bedoeld om medewerkers van Het Perron te beschermen tegen agressief gedrag.

anti-agressieprotocol

5.4 Legitimeren

Iedereen op Het Perron moet zich desgewenst kunnen legitimeren d.m.v. de schoolpas. Incidenteel kunnen algemene controles gehouden worden op het bij zich dragen van de schoolpas.

5.5 Pesten

De school wil een prettige omgeving zijn voor iedereen. We doen er daarom alles aan om pesten te voorkomen. Aan het begin van het schooljaar neemt de mentor de school- en gedragsregels met de leerlingen door. De belangrijkste regels en procedures rondom pesten zijn vastgelegd in het pestprotocol.

pestprotocol

5.6 Mobieltjes en mediaplayers

Leerlingen mogen een mobiele telefoon bij zich hebben. Tijdens de les mag deze niet door de leerlingen worden gebruikt, tenzij de lessituatie er om vraagt én alleen met toestemming van de docent. In de pauze mogen leerlingen muziek luisteren, maar wel met een headset. Het is niet toegestaan foto’s en filmpjes te maken.

5.7 Kledingvoorschriften

Leerlingen worden opgeleid voor een beroep. Dit houdt in dat zij zich kleden volgens de voorschriften van de afdeling. Bij de afdelingen Techniek en Zorg en Welzijn wordt werkkleding gedragen en bij Economie en Ondernemen dragen leerlingen representatieve kleding.
We verwachten in zijn algemeenheid van leerlingen dat ze geen aanstootgevende kleding dragen.

5.8 Laptops

Bijna alle leerlingen van CSV Het Perron hebben een laptop. Op Het Perron is een draadloos netwerk, waar leerlingen met hun eigen codes kunnen inloggen. Elke leerling moet zich houden aan de ‘Vet Veilige ICT-code’ van de school.

ICT code

5.9 Vieringen en buitenschoolse activiteiten

Op de CSV wordt uitgebreid aandacht besteed aan kerst- en paasvieringen. Samen met leerlingen worden door een groep docenten kerst- en paasvieringen voorbereid en uitgevoerd. De school organiseert vaak buitenschoolse activiteiten zoals:

 • excursies
 • theaterbezoek
 • museumbezoek
 • klassenavonden
 • schoolfeesten
 • werkweken

In principe zijn leerlingen verplicht deel te nemen aan zowel de vieringen, als de buitenschoolse activiteiten.

5.10 Beeldmateriaal

Er kunnen op school en tijdens (buitenschoolse) activiteiten foto’s gemaakt worden voor promotionele doeleinden of voor de socialmedia-kanalen van de school.
Aan het begin van het schooljaar wordt toestemming gevraagd aan ouder(s)/verzorger(s) voor gebruik van beeldmateriaal dor CSV Het Perron.

6. Aanmelding, toelating en vervolg

6.1 Van de basisschool

Om toegelaten te kunnen worden tot het eerste leerjaar van CSV Het Perron moeten de leerlingen uiterlijk in maart worden aangemeld. Hiervoor zijn een aanmeldingsformulier en een volledig dossier nodig. De school van herkomst, meestal de basisschool, verstrekt deze. Met de gegevens, het advies van de toeleverende school en de resultaten van de aanmeldingstest kan een leerling al dan niet worden toegelaten tot het eerste jaar. De toelatingscommissie van CSV Het Perron bepaalt in welke leerweg de leerling wordt geplaatst (theoretische leerweg, gemengde leerweg, kader- en basisberoepsgerichte leerweg) en of leerwegondersteuning gewenst is. De ouder(s)/verzorger(s) en de toeleverende school krijgen hiervan tijdig bericht. Doorgaans regelt de basisschool de aanmelding.

6.2 Leerlingen van een andere school voor voortgezet onderwijs

Wanneer leerlingen die één of meer jaren op een andere school voor voortgezet onderwijs hebben gevolgd aangemeld worden bij onze school, kunnen zij op advies van de toelatingscommissie worden toegelaten.

6.3 Na onze school

De leerlingen die onze school met een diploma of met certificaten verlaten, hebben toelating tot het Middelbaar Beroeps Onderwijs. Het is natuurlijk ook mogelijk om te gaan werken. Dit kan in combinatie met leren in deeltijd. De LOB-coördinator zal hier de nodige voorlichting over geven.

7. Kosten

7.1 Boeken

De school zorgt voor gratis schoolboeken. Onder de definitie van gratis schoolboeken (artikel 6e van de Wet op het Voortgezet Onderwijs) vallen: leerboeken, werkboeken, projectboeken, examenbundels, eigen leermateriaal van de school, licentiekosten van digitaal leermateriaal en aangepaste boeken voor leerlingen met een handicap.

De boeken kunnen besteld worden bij onze boekenleverancier Iddink in Ede. Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen is een brief verzonden met informatie hierover. De voorgeschreven lesmaterialen zijn gratis. Er dient door ouder(s)/verzorger(s) een bruikleenovereenkomst ingevuld en ondertekend te worden. Leerlingen dienen zorgvuldig met de boeken om te gaan. Eventuele schade of het verlies van boeken wordt in rekening gebracht.

bruikleenovereenkomst

7.2 Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor extra activiteiten binnen en buiten de school. Het gaat hierbij om activiteiten waar de school geen geld voor ontvangt van het Ministerie van Onderwijs. Uit de opbrengsten vrijwillige ouderbijdrage worden de diverse vieringen bekostigd (o.a. kerstviering, en paasviering) en ook een aantal leerlingactiviteiten (zoals het Sinterklaasfeest en het examenboek). In overleg met de oudergeleding van de MR wordt ook een deel van de ouderbijdrage besteed aan diverse speciale projecten die zich in een bepaalde periode aandienen. Voor schooljaar 2017-2018 is het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 25,-. Voor het betalen van deze bijdrage wordt geen rekening verstuurd. De ouderbijdrage kan worden betaald via de webwinkel van CSV Het Perron (www.iDEALnet.nl). Op de website van de school treft u de gehanteerde modelovereenkomst vrijwillige ouderbijdrage aan.

Modelovereenkomst vrijwillige ouderbijdrage

7.3 Overige onderwijskosten

De overige onderwijskosten zijn in principe niet verplicht. Indien niet wordt betaald voor één of meerdere onderdelen kan de leerling worden uitgesloten van gebruik of deelname. Leermiddelen die niet gratis zijn, zoals woordenboeken en atlassen, maar wel voorgeschreven zijn door CSV Het Perron kunnen ook bij de firma Iddink besteld worden. Deze middelen vallen niet onder de regeling ‘gratis schoolboeken’ en moeten dus betaald worden. Ouder(s)/verzorger(s) betalen via de webwinkel op de schoolwebsite.

Notitie overige onderwijskosten

7.4 Aanschaf lesmaterialen

Van leerlingen wordt verwacht dat zij in het bezit zijn van de nodige materialen voor het goed volgen van de lessen. Het gebruik van een rekenmachine is bij een aantal vakken noodzakelijk. De ouder(s)/verzorger(s) dienen te zorgen voor de aanschaf van een rekenmachine. Wij adviseren een Casio model FX-82MS met een richtprijs van € 9,-. In de praktijklessen is het dragen van een overall, veiligheidsbril en -schoenen verplicht. Deze artikelen kunnen ook via de webwinkel van de school worden gekocht, maar u kunt het ook zelf aanschaffen.

7.5 Bestellen en betalen via de schoolwebsite

De school heeft een eigen ‘webwinkel’, waarin ouder(s)/verzorger(s) kunnen kiezen wat zij aan de school willen betalen. De school stuurt geen rekening naar de ouder(s)/verzorger(s), maar ouder(s)/verzorger(s) betalen via de schoolwebsite. Hiervoor is de school een samenwerking aangegaan met de Stichting Derdengelden iDEALnet, die de betalingen voor de school int en verwerkt.

7.6 Sportkleding

Ouder(s)/verzorger(s) dienen zelf de sportkleding van hun kind aan te schaffen. Voor de gymlessen is dat een wit shirt met korte mouwen, een blauwe of zwarte broek (kort of lang) en schone gymschoenen waarvan de zolen niet afgeven.
Voor de zwemlessen geldt een bikini, zwempak, zwembroek of burkini. Er mag geen ondergoed onder de zwemkleding gedragen worden. Zwembroeken vallen tot boven de knieën.

7.7 Werkweken en schoolreizen

De kosten voor werkweken en schoolreizen worden in verband met verschillende bedragen per activiteit apart aan de ouder(s)/verzorger(s) in rekening gebracht. Aanmelding en betaling gebeurt via de webwinkel.

7.8 Vervoersregeling

Voor leerlingen die, gebaseerd op de postcode, meer dan tien kilometer van de school wonen, heeft onze school een vervoersregeling.De regeling houdt in dat deze leerlingen de helft van de kosten van een maandabonnement voor het openbaar vervoer van de school krijgen vergoed, gedurende de maanden november, december, januari en februari. De kosten kunnen worden gedeclareerd bij de school door een kopie van het abonnement en het betalingsbewijs in te leveren bij de administratie. Vergeet niet uw banknummer op te geven.

7.9 Invullen diverse formulieren

Leerlingen kunnen voor formulieren die door de school moeten worden ingevuld, of waarop een handtekening van de directeur moet komen, terecht bij de leerlingenadministratie (C2.12). De leerlingenadministratie is hiervoor geopend van 9.00-10.30 uur.

7.10 Chipkaart

Iedereen krijgt een chipkaart (schoolpas). De chipkaart heeft een paar functies:

 • Je identificeert je daarmee op school
 • Je betaalt ermee voor catering, automaten, schoolartikelen en kopiëren.

Op Het Perron zijn twee punten waar de chipkaart opgewaardeerd kan worden: bij de pauzeruimte van de onderbouw en bij de pauzeruimte van de bovenbouw/ROC A12.
Iedereen dient de pas bij zich te dragen. De foto en gegevens dienen te allen tijde leesbaar te zijn. Verlies of diefstal dient gemeld te worden bij de receptie. Een nieuwe pas kan tegen vergoeding verkregen worden.

8. Ouder- en leerlingparticipatie

8.1 Medezeggenschapsraad en leerlingenraad

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft als doel om het overleg tussen diverse geledingen en het bevoegd gezag van de school te bevorderen. De MR bestaat uit een vertegenwoordiging van personeel, ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen.
De leerlingenraad bestaat uit tien leerlingen en functioneert onder begeleiding van een docent. Twee leden van de leerlingenraad hebben zitting in de medezeggenschapsraad.

E-mailadressen:
Medezeggenschapsraad: mr@de-csv.nl
Leerlingenraad: leerlingenraad@de-csv.nl

8.2 Nieuwsbrief voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s)

Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) krijgen maandelijks een digitale nieuwsbrief. Het doel van deze nieuwsbrief is de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen actuele informatie te verstrekken over allerlei zaken die zich binnen onze school afspelen.

8.3 Oudercontactavonden

Naar aanleiding van het eerste en het tweede rapport worden de ouder(s)/verzorger(s) in de gelegenheid gesteld om met docenten van gedachten te wisselen over het functioneren van hun kind. Na het derde rapport kan, indien gewenst, een afspraak met de mentor gemaakt worden. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen altijd telefonisch een afspraak maken wanneer zij een docent, mentor, afdelingsleider of directielid willen spreken.
Naast de spreekavonden worden ieder schooljaar informatieve ouderavonden georganiseerd. Tijdens deze avonden komen onderwerpen als kennismaking met de school, keuzemogelijkheden in de bovenbouw, organisatie van de examens en vervolgopleidingen aan bod.

8.4 Weekrapport

Leerlingen in leerjaar 1 en 2 en PrO-leerlingen (alle leerjaren) krijgen tijdens het schooljaar twee keer een weekrapport.
Docenten en ouder(s)/verzorger(s) kunnen in het boekje opmerkingen plaatsen. De leerlingen moeten dit weekrapport altijd bij zich hebben. Van de ouder(s)/verzorger(s) wordt verwacht dat zij wekelijks hun handtekening onder de weekbladzijde zetten. Bij ‘verlies’ moet een nieuw weekrapport gekocht worden: bij de eerste vervanging zijn de kosten € 1,-. Een eventueel tweede duplicaat wordt pas gegeven na een gesprek met de afdelingsleider en tegen betaling van € 5,-.

9. Resultaten

9.1 Vensters voor verantwoording

CSV Het Perron vindt het belangrijk zo veel mogelijk openheid van zaken te geven over de resultaten van onze school. Daarom doen we mee aan het project Vensters voor Verantwoording, een project van de VO-raad, in samenwerking met DUO, de Onderwijsinspectie en het ministerie van Onderwijs. Doel van het project is een eerlijk beeld te geven van de kwaliteit van het onderwijs op elke individuele school en binnen het Nederlandse voortgezet onderwijs als geheel. Voor uitgebreide informatie over CSV kunt u terecht op: www.scholenopdekaart.nl

Scholen op de kaart

9.2 In-, door- en uitstroom

De kwaliteit van het onderwijs op onze school blijkt uit veel zaken. Sommige zijn meetbaar, zoals de examenresultaten van de leerlingen en de in-, door- en uitstroom. Instroom wil zeggen: op school komen, doorstroom betekent bevorderd worden of zitten blijven en uitstroom geeft aan hoeveel leerlingen de school verlaten, om welke reden dan ook. Hieronder volgen de in-, door en uitstroomgegevens van onze school in het schooljaar 2016-2017

VMBO Leerjaar 1 2 3 4 Totaal
Aantal leerlingen per 1-10-2016 236 213 258 254 961
Tijdens cursus gekomen 0 2 2 2 6
Tijdens cursus vertrokken 2 4 3 1 10
Einde cursus vertrokken 8 0 3 243 254
Bevorderd / geslaagd 237 237
Niet bevorderd gezakt 10 10

 

PRO Leerjaar 1 2 3 4 5 6 Totaal
Aantal leerlingen per 1-10-2016 19 13 30 28 26 3 119
Tijdens cursus gekomen 0 0 0 1 0 0 1
Tijdens cursus vertrokken 0 0 1 1 1 0 3

 

 

9.3 Opbrengstenkaart

De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs en valt organisatorisch onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. U vindt op de website van de Inspectie van het Onderwijs onder meer de beoordeling over scholen, de zogenoemde opbrengstenkaarten. Voor de CSV kunt u de opbrengstenkaart inzien door op de website van de Inspectie www.onderwijsinspectie.nl het soort onderwijs (Voortgezet Onderwijs) te selecteren, daarna de plaatsnaam Veenendaal in te vullen, en bij schoolnaam Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal. Naast de genoemde opbrengstenkaartkunnen diverse rapporten worden ingezien die betrekking hebben op onze school.

10. Vakantieregeling 2018-2019

 

Vakantie Eerste dag Laatste dag Week
Herfstvakantie Maandag 22-10-2018 Vrijdag 26-10-2018 43
Kerstvakantie Maandag 24-12-2018 Vrijdag 04-01-2019 52/1
Voorjaarsvakantie Maandag 25-02-2019 Vrijdag 01-03-2019 9
Goede Vrijdag/pasen Vrijdag 30-03-2018 Maandag 02-04-2018 13/14
Meivakantie
(incl. Goede Vrijdag, Pasen, Konings- en Bevrijdingsdag)
Vrijdag 19-04-2019 Vrijdag 03-05-2019 17/18
Hemelvaart Donderdag 30-05-2019 Vrijdag 31 mei 2019 22
Pinksteren Maandag 10-06-2019 Maandag 10-06-2019 24
Zomervakantie Maandag 22-07-2019 Vrijdag 30-08-2019 30 t/m 35
Roostervrije dagen leerlingen:
Studiemiddag personeel
(vrij na 12.30 uur)

Maandagmiddag 5 november 2018

Maandagmiddag 11 maart 2019

 

½ dag

½ dag

 

Raportvergaderingen
(vrij na 12.30 uur)
2 dinsdagmiddagen (vmbo en pro):
27 november 2018, 5 maart 20192 juli 2019 (pro)

 

1dag

½ dag

 

Er kan alleen extra verlof aangevraagd worden op basis van de door de gemeente Veenendaal vastgestelde richtlijnen.

Richtlijnen voor verlof

 

Het Perron

Op Het Perron wordt zowel voorbereidend middelbaar als middelbaar beroepsonderwijs aangeboden. Het is een plaats waar onderwijs vanuit verschillende ‘sporen’ samenkomt en middels een gezamenlijke route vervolgd kan worden. Jongeren vanaf 12 jaar kunnen op Het Perron (beroeps)onderwijs volgen en hun (start)kwalificatie behalen.

Het onderwijs op Het Perron wordt verzorgd door CSV en ROC A12. Naast het reguliere vmbo en mbo onderwijs wordt er in verschillende sectoren doorlopende leerroutes aangeboden. Leerlingen kunnen zonder allerlei drempels in deze leerroutes hun startkwalificatie halen. In de toekomst zal dit ook mogelijk worden voor een aantal niveau 3 en 4 opleidingen.

Het Perron
Sportlaan 11-13
3905 AD VEENENDAAL